Friday, 14 July 2006

Tagalog and Spanish

Papaano ako sasapi sa aklatan?

¿Qué hay que hacer para inscribirse en la biblioteca?

More pages to come in Tagalog (Filipino), Spanish and Greek.

No comments: